Brokerres Rzeszów

Lotnictwo

Rynek ubezpieczeń lotniczych to wysoce specjalistyczny i w Polsce to stosunkowo nowy obszar ubezpieczeń. Wymaga odpowiedniej wiedzy, znajomości rynku oraz doświadczonego serwisu ubezpieczeniowego i odszkodowawczego. Obsługa roszczeń armatorów lotniczych wymaga dużej praktyki w branży ubezpieczeniowej, a sama likwidacja szkód w tym sektorze wiąże się z koniecznością dokładnej znajomości przepisów prawa lotniczego.

Lotnicze polisy ubezpieczeniowe charakteryzuje bowiem występowanie specjalnych klauzul i wyłączeń. Ze względu na powyższe współpracujemy wyłącznie z operatorami wyspecjalizowanymi w obsłudze tych ubezpieczeń.

Zakres ubezpieczeń lotniczych obejmuje najczęściej ubezpieczenie:

 • OC pasażerów, podróżnych, ich bagażu i rzeczy osobistych,
 • OC wobec osób trzecich (z wyłączeniem pasażerów i podróżnych),
 • OC w zakresie przewozu ładunków,
 • ubezpieczenie NNW dla członków załogi oraz ubezpieczenie ich rzeczy osobistych,
 • OC operatora drona, aerocasco dronów.

OC OPERATORA LOTNICZEGO

Z momentem przystąpienia Rzeczypospolitej Polskiej do Unii Europejskiej, obowiązek posiadania OC lotniczego zaczęło regulować ROZPORZĄDZENIE (WE) NR 785/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 21 kwietnia 2004 r. w sprawie wymogów w zakresie ubezpieczenia w odniesieniu do przewoźników lotniczych i operatorów statków powietrznych. Obecnie każdy użytkownik statku powietrznego jest zobowiązany posiadać ochronę ubezpieczeniową od odpowiedzialności cywilnej operatora. Ponadto zgodnie z ww. Rozporządzeniem wymagana minimalna suma gwarancyjna ubezpieczenia w zakresie OC operatora jest uzależniona od maksymalnej masy startowej statku powietrznego MTOW.

OC PRZEWOŹNIKA STATKU

Z momentem przystąpienia Rzeczypospolitej Polskiej do Unii Europejskiej, obowiązek posiadania OC lotniczego zaczęło regulować ROZPORZĄDZENIE (WE) NR 785/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 21 kwietnia 2004 r. w sprawie wymogów w zakresie ubezpieczenia w odniesieniu do przewoźników lotniczych i operatorów statków powietrznych. Z dniem 29 grudnia 2006 r. Minister Transportu wydał przepis deregulujący ww. Rozporządzenie w zakresie minimalnych sum gwarancyjnych w odniesieniu do ryzyka odpowiedzialności użytkownika statku powietrznego wobec osób przebywających na pokładzie statku powietrznego innych niż członkowie załogi. Na jego mocy każdy użytkownik statku powietrznego z masą powyżej 2 700 kg jest zobowiązany zawrzeć umowę ubezpieczenia OC pasażera na kwotę nie niższą niż 250 000 SDR. Z kolei użytkownicy statków powietrznych z MTOW poniżej 2 700 kg – mogą zawrzeć umowę ubezpieczenia na sumę 100 000 SDR pod warunkiem, że statek powietrzny wykonuje operacje niehandlowe

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU z dnia 7 grudnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań dotyczących ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej użytkowników statków powietrznych, przewoźników i innych przedsiębiorców prowadzących działalność lotniczą (Dz. U. z dnia 22 grudnia 2006 r.) 5) § 11 otrzymuje brzmienie: “§ 11. Minimalna suma gwarancyjna ubezpieczenia OC użytkownika statku powietrznego wykonującego loty niehandlowe przy użyciu statku powietrznego o maksymalnej masie nieprzekraczającej 2.700 kg w odniesieniu do każdego pojedynczego pasażera w ramach jednego lotu z tytułu jednego zdarzenia, którego skutki są objęte ubezpieczeniem, wynosi równowartość w złotych kwoty 100.000 SDR”. Obecnie każdy użytkownik statku powietrznego jest zobowiązany posiadać ochronę ubezpieczeniową od odpowiedzialności cywilnej wobec pasażera, które stanowi rozszerzenie odpowiedzialności cywilnej operatora statku powietrznego.

UBEZPIECZENIA LOTNICZE AEROCASCO

Z momentem przystąpienia Rzeczypospolitej Polskiej do Unii Europejskiej, obowiązek posiadania OC lotniczego zaczęło regulować ROZPORZĄDZENIE (WE) NR 785/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 21 kwietnia 2004 r. w sprawie wymogów w zakresie ubezpieczenia w odniesieniu do przewoźników lotniczych i operatorów statków powietrznych. Zgodnie z jego przepisami AeroCasco należy do dobrowolnych ubezpieczeń lotniczych.

Użytkowanie prywatne oznacza użytkowanie statku powietrznego do celów prywatnych i dla rozrywki, ale NIE do celów biznesowych, zawodowych lub zarobkowych.

Użytkowanie komercyjne oznacza użytkowanie statku powietrznego do celów prywatnych oraz jednocześnie do celów biznesowych, zawodowych, przewozowych (pasażerów, bagażu, towarów) lub zarobkowych, czy wynajmu.

Pod pojęciem „Akrobatyka” należy rozumieć manewry statku powietrznego, polegające na wykonywaniu figur akrobacji lotniczej, zazwyczaj nie stosowanych w zwykłych lotach.

Każde z ubezpieczeń lotniczych jest zawierane w towarzystwie, które zaproponuje najlepszą ofertę naszym klientom.

Ubezpieczenia lotnicze może nabyć każdy właścicieli lub użytkownik cywilny statków powietrznych, będący osobą fizyczną lub prawną.

Ubezpieczenia lotnicze mają zastosowanie do lotów odbywających się na terenie Rzeczypospolitej Polskiej oraz/lub Europy (z wyłączeniem niektórych obszarów określonych w OWU – Ogólne Warunki Ubezpieczeń). Zakres terytorialny należy wskazać, podczas wypełniania formularza kalkulacyjnego.

Ubezpieczenie lotnicze można nabyć na okres od 1 miesiąca do 12 miesięcy.

Tak, przy zakupie rocznego ubezpieczenia. Wówczas można opłacić ubezpieczenie w zależności od wyboru w dwóch lub czterech ratach.

Od dnia wskazanego w ofercie Ubezpieczyciela lub Wskazany przez Ubezpieczającego z zastrzeżeniem przypadku, w którym Ubezpieczający spóźni się z wpłatą składki lub pierwszej raty. Wówczas okres odpowiedzialności Ubezpieczyciela zaczyna się od dnia następnego po opłaceniu składki (lub pierwszej raty), chyba że Ubezpieczający wskazał późniejszy termin rozpoczęcia odpowiedzialności.

Ubezpieczenie OC przewoźnika lotniczego stanowi rozszerzenie ubezpieczenia OC operatora statku powietrznego, w związku z czym oba ubezpieczenia można nabyć tylko łącznie.

Tak, w ubezpieczeniu AeroCasco uwzględniana jest franszyza redukcyjna.

Zależnie od ubezpieczyciela i wynegocjowanej kwoty ubezpieczenia.

W szczególnych przypadkach jak np.: sprzedaż statku powietrznego, wyłączenie statku powietrznego z eksploatacji – polisa może zostać rozwiązana w dowolnym momencie. Wówczas ubezpieczyciel będzie miał prawo zachować część lub całość składki zgodnie z OWU.

“Pasażer” został zdefiniowany jako osoba przebywająca na pokładzie statku powietrznego, ale nie będąca członkiem załogi. Personel pokładowy traktowany jest również jako załoga.

Tak, każde ubezpieczone miejsce pasażerskie w ramach OC przewoźnika obejmuje również ubezpieczenie bagażu. Suma ubezpieczenia na bagaż pasażerów wynosi SDR 1 131/osobę.

W sytuacji zaistnienia jakiegokolwiek zdarzenia, które może stanowić podstawę roszczenia na mocy polisy, należy niezwłocznie powiadomić o tym fakcie Ubezpieczyciela lub brokera.

Bez pisemnej zgody ubezpieczyciela nie można wypłacać żadnych kwot ani także składać obietnic wobec osób składających roszczenia.

W zgłoszeniu szkody chętnie pomoże nasz Zespół BROKERRES.

NNW CZŁONKÓW ZAŁOGI

Ubezpieczenie NNW członków załogi statku powietrznego pozwala na uzyskanie odszkodowania dla członków załogi, którzy odniosą obrażenia ciała skutkujące trwałym uszczerbkiem na zdrowiu lub śmierć w wyniku zdarzenia wynikającego z użytkowania statku powietrznego.

W przypadku śmierci osoby ubezpieczonej w wyniku zdarzenia wynikającego z użytkowania statku powietrznego, wypłacane jest odszkodowanie w wysokości 50% sumy ubezpieczenia. Natomiast w innych przypadkach trwałego uszczerbku na zdrowiu (określonych w OWU), przysługuje odszkodowanie w wysokości 100% sumy ubezpieczenia.

Ubezpieczenie NNW członków załogi można nabyć tylko łącznie z ubezpieczeniem OC operatora statku powietrznego.

W obszarze ubezpieczeń lotniczych oferujemy m.in. programy:

 • Ubezpieczenie Casco Statków Powietrznych (Aerocasco)
 • Ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej Użytkowników Statków Powietrznych
 • Ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej Przewoźnika Lotniczego
 • Ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej Przewoźnika z Tytułu Przewozu Ładunków
 • Ubezpieczenie Następstw Nieszczęśliwych Wypadków Członków Załogi
 • Ubezpieczenie OC Spadochroniarzy, Paralotniarzy
 • Ubezpieczenie OC i Aerocasco Dronów
 • Ubezpieczenie OC Operatora Drona
 • Ubezpieczenie Lotów Doświadczalnych

Zapraszamy do kontaktu by otrzymać wsparcie i zaoszczędzić czas

Swoje usługi opieramy na kompleksowym wsparciu klienta. Od dobrania ofert do opieki nad naszym klientem.