Brokerres Rzeszów

Wadia24

Zapraszamy do kontaktu by już dzisiaj za chwilkę otrzymać gwarancję wadium (wadia24.pl) oraz nasze wsparcie. Zaoszczędź swój czas. Zobacz jakie to może być proste.

W celu ułatwienia udostępniamy zabezpieczenia w postaci gwarancji W czterech krokach:

1. Zakup przez Internet

Gwarancję wadia24.pl można zakupić bez konieczności wstawania z własnego fotela. Po zakończeniu procesu przyjedzie do Państwa kurier z gotową umową lub gwarancję wadium otrzymacie w załączonej wiadomości email. Wystarczy wypełnić poniższy link.

2. Uproszczona procedura

Staraliśmy się uprościć proces do minimum. W rezultacie musicie Państwo podać tylko kluczowe dane dotyczące Państwa firmy oraz link do przetargu: po zapłaceniu składki z polisy gwarancja wadium jest gotowa.

3. Zgodność z podobnymi tradycyjnymi produktami

Wadia24 to gwarancja wadialna zapewniająca dokładnie taką samą ochronę jak podobne tradycyjne produkty, tyle że dostępna w bardziej przyjaznej i szybszej formie.

4. Profesjonalne wsparcie

Jesteśmy do Państwa dyspozycji i z miłą chęcią odpowiemy na wszelkie pytania z Państwa strony w obszarze.

1. Gwarancja zapłaty wadium - Wadium przetargowe - co to jest?

Definicja wadium nie została ujęta zarówno w obowiązującej, jak i w nowej ustawie Prawo Zamówień Publicznych, co za tym idzie, właściwym w tym zakresie będzie art. 704 ustawy z dn. 23 kwietnia 1964 r. Pojęcie wadium zdefiniowane zostało w Kodeksie Cywilnym, wraz z zasadami postępowania z wadium, zabezpieczającymi interesy zarówno zamawiającego, jak i oferenta. Wywodząc z Kodeksu Cywilnego, wadium stanowi zabezpieczenie przed uchyleniem się przez wykonawcę od zawarcia umowy. Wnoszone w formie zapłaty określonej sumy pieniężnej lub zabezpieczenia tejże zapłaty, powinno być ustanowione przed przystąpieniem do przetargu, pod rygorem niedopuszczenia do udziału w nim.

Gwarancja zapłaty wadium

Gwarancja umożliwia przedsiębiorcy uczestnictwo w przetargach bez konieczności angażowania środków własnych. Dotyczy to zarówno przetargów organizowanych w oparciu o ustawę Prawo zamówień publicznych, jak i przetargów prywatnych. Przedmiotem gwarancji jest zobowiązanie gwaranta do zapłaty kwoty wadium w sytuacji, gdy przedsiębiorca (oferent) nie wywiąże się ze zobowiązań wynikających z przystąpienia do przetargu.

2. Gwarancja należytego wykonania kontraktu

Gwarancja należytego wykonania kontraktu, zwana również gwarancją dobrego wykonania umowy, stanowi należyte zabezpieczenie interesów obu podmiotów umowy – inwestora i wykonawcy. Przedmiotem samego ubezpieczenia jest zobligowanie gwaranta do zapłaty ustalonej wcześniej sumy pieniężnej, w sytuacji, w której zobowiązania kontraktu nie zostaną wykonane, bądź zostaną zrealizowane nienależycie.

Umowy, w ramach których zawierana jest gwarancja w tej postaci to:

 • Umowy realizowane na podstawie ustawy Prawo Zamówień Publicznych;
 • Umowy prywatne nie podlegające powyższej ustawie.

Gwarancja ta niesie ze sobą korzyści również dla wykonawcy, umożliwiając mu zwolnienie gotówki, wykorzystywanej w realizacji inwestycji, sprzedaży bądź dostawie towarów.

Wysokość gwarancji ubezpieczeniowej

Zgodnie z Prawem Zamówień Publicznych, wysokość gwarancji ubezpieczeniowej należytego wykonania kontraktu określana jest w stosunku procentowym do ceny całkowitej podanej w ofercie bądź maksymalnej wartości nominalnej zobowiązania inwestora wynikającej z umowy, w przypadku, w którym w ofercie podana została cena jednostkowa. Na podstawie tego, stawka zabezpieczenia wynosi od 2% do 10% ceny całkowitej, ustalonej w kontrakcie. Istnieje możliwość utworzenia zabezpieczenia za zgodą zamawiającego, poprzez potrącenia z należności za usługi wykonana częściowo, w przypadku, w którym okres realizacji kontraktu przekracza rok. Takie rozwiązanie wymaga jednak od wykonawcy wniesienia minimum 30% kwoty zabezpieczenia w dniu zawarcia umowy, którą inwestor zwraca w przeciągu 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania, iż zostało ono wykonane poprawnie.

Pierwszym dniem obowiązywania gwarancji należytego wykonania kontraktu jest zazwyczaj dzień podpisania umowy między zamawiającym a wykonawcą i obejmuje pełen okres wykonywania usług uwzględnionych w kontrakcie. Okres ten warto jednak wydłużyć o 30 dni na wypadek ewentualnych roszczeń beneficjenta, co pozwoli na ewentualną naprawę zauważonych wad i usterek. Gwarancja dobrego wykonania umowy zawarta może być także po podpisaniu umowy, w trakcie realizacji kontraktu, przez co rozumie się przykładowo zamianę sumy pieniężnej na zabezpieczenie w formie gwarancji ubezpieczeniowej.

Rodzaje zobowiązań gwaranta

Współcześnie wyróżnia się 2 rodzaje zobowiązań gwaranta:

 • uregulowanie roszczenia wobec beneficjenta gwarancji
 • zobowiązanie gwaranta do wykonanie danego świadczenia w miejsce wnioskodawcy gwarancji

Zdecydowanie korzystniejszą opcją z perspektywy beneficjenta jest 2 rodzaj zobowiązania, jednak nie jest on spotykany na polskim rynku. Różnica między powyższymi modelami gwarancji opiera się na wysokości samego zobowiązania. W pierwszym rozwiązaniu, suma gwarancyjna stanowi wyłącznie określony procent wartości kontraktu, natomiast w drugim, suma gwarancyjna jest równowartością kontraktu.

Badanie potrzeb ubezpieczeniowych

 • Wsłuchujemy się w wymagania Klientów
 • Identyfikujemy zagrożenia dla prowadzonej działalności i posiadanego mienia
 • Definiujemy potrzeby ubezpieczeniowe
 • Przeprowadzamy audyt dotychczasowych umów ubezpieczenia
 • Optymalizujemy projekty umów ubezpieczenia w obszarze zakresu ochrony i kosztów opracowując szyty na miarę – Dedykowany Projekt Ubezpieczeń
 • Analizujemy oferty ubezpieczeniowe
 • Przedstawiamy ofertę porównawczą oraz udzielamy pisemnej rekomendacji dla najlepszej oferty dla Twojej firmy
 • Przejmujemy wszystkie obowiązki związane z negocjacjami oraz współpracą z wybranym Towarzystwem Ubezpieczeniowym.
 • Aktywnie nadzorujemy prawidłowość procesu likwidacji szkód – od zgłoszenia po uzyskanie odszkodowania
 • Prowadzimy bieżącą administracją polis: doubezpieczenia, cesje, itp.
 • Zapewniamy dostęp do serwisu internetowego.
 • Wszystkie polisy, szkody, płatności, pojazdy w jednym miejscu on-line.

Konkurs ofert i doradztwo

3. Gwarancja właściwego usunięcia wad i usterek

Gwarancja właściwego usunięcia wad i usterek (in. gwarancja rękojmi) stanowi zabezpieczenie, zawierane w celu ochrony inwestora przed wadami fizycznymi bądź prawnymi, które mogą ujawnić się już po zrealizowaniu kontraktu i nie zostały przez gwaranta usunięte lub naprawione na żądanie beneficjenta. Obliguje ona wykonawcę do zapłaty ustalonej wcześniej kwoty w przypadku, w którym wszystkie punkty zobowiązań, wynikających z tytułu rękojmi, nie zostały przez niego prawidłowo zrealizowane.

Zamawiający jest nieustannie narażony na ryzyko ewentualnych wad bądź usterek po zakończeniu współpracy z wykonawcą. Gwarancja rękojmi stanowi należyte zabezpieczenie inwestora przed sytuacją, w której gwarant nie wywiązuje się z obowiązku usunięcia niedopatrzeń.

Gwarancję rękojmi zawrzeć można również po wydaniu rzeczy, których dotyczy kontrakt - zarówno przed podpisaniem protokołu odbioru końcowego, jak również po. W takim przypadku, niezbędne jest dostarczenie przez inwestora oświadczenia, zgodnie z którym do dnia zawarcia gwarancji właściwego usunięcia wad i usterek nie miały miejsce żadnego rodzaju wady w przedmiocie kontaktu.

Wysokość i okres obowiązywania gwarancji

Kwota przeznaczona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady wynosi maksymalnie 30% wysokości zabezpieczenia roszczeń z tytułu należytego wykonania kontraktu i zwracana jest do 15 dni po upływie okresu rękojmi za wady i usterki. Okres, na jaki zawierana jest gwarancja właściwego usunięcia wad i usterek, wynosi maksymalnie 5 lat, jednak jest to zależne od zapisów w umowie dotyczącej samej gwarancji.

4. Gwarancja zwrotu zaliczki

Gwarancja zwrotu zaliczki stanowi pisemną umowę, w znacznym stopniu minimalizujące ryzyko powiązane z wypłatą zaliczki. Ubezpieczenie w tej postaci zabezpiecza kwotę przekazaną przez inwestora dla wykonawcy na poczet prawidłowego wykonania kontraktu.

Suma gwarancyjna w przypadku tego rodzaju ubezpieczenia wynosi kwotę przekazanej zaliczki, jednak może ona zostać zarówno zmniejszona w miarę rozwoju prac, jak również zwiększona o odsetki.

Stronami gwarancji ubezpieczeniowej zwrotu zaliczki są:

 • Wykonawca – wnioskodawca gwarancji;
 • Inwestor – beneficjent gwarancji;
 • Ubezpieczyciel – gwarant, towarzystwo ubezpieczeniowe.

Odwieczne ryzyko ponoszone przez wpłacającego, powiązane jest z prawidłowym wykorzystaniem otrzymanej sumy pieniężnej oraz jej późniejszym zwrotem, w przypadku niewywiązania się z warunków umowy bądź ogłoszenia bankructwa podmiotu. Zabezpieczeniem zapewniającym poczucie bezpieczeństwa w tej sytuacji jest gwarancja ubezpieczeniowa zwrotu zaliczki.

5. Gwarancja płatności

Gwarancja ubezpieczeniowa zapłaty czynszu jest zabezpieczeniem zawieranym w przypadku, w którym wynajmujący jest zobligowany do wpłaty kaucji, która pokrywa koszty czynszu w przypadku braku terminowych wpłat. Gwarant ubezpieczenia (ubezpieczyciel), zobowiązuje się do zapłaty ustalonej kwoty również w sytuacji, w której w wynajmującej posesji konieczne jest dokonanie napraw, powstałych wskutek nieprawidłowego korzystania z lokum.

Za zgodą wynajmującego, najemca może zastąpić kaucję w formie sumy pieniężnej gwarancją płatności. Przed sporządzeniem umowy szczegółowo omawiamy wszelkie szczegóły ubezpieczenia na podstawie umowy najmu, stanowiącej podstawę wydania gwarancji.

Suma gwarancyjna w przypadku tego rodzaju ubezpieczenia wynosi kwotę przekazanej zaliczki, jednak może ona zostać zarówno zmniejszona w miarę rozwoju prac, jak również zwiększona o odsetki.

Stronami gwarancji płatności są:

 • Wynajmujący – beneficjent gwarancji;
 • Najemca – wnioskodawca gwarancji;
 • Ubezpieczyciel – gwarant, towarzystwo ubezpieczeniowe.